Home » Rzecznik Praw Ucznia

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
stat4u

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia: mgr Klaudia Morkisz – Baron


§48. Prawa uczniów
1. Uczeń szkoły ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę, poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej;
2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii;
3) korzystania z zorganizowanego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, w tym zdrowotnej oraz poradnictwa terapii pedagogicznej i psychopedagogicznej,
z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;
4) zapoznania się z Konwencją o Prawach Dziecka;
5) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych i szkolnych;
6) informacji o programach i treściach nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz o obowiązujących podręcznikach;
7) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
8) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów
i z zachowania;
9) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
10) obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce;
11) tak opracowanego tygodniowego rozkładu lekcji, aby był zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
12) wypoczynku i czasu wolnego, do zabawy, zajęć rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka, uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły;
13) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;
14) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
15) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów,
16) poszanowania swej godności osobistej;
17) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
18) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
19) swobodnego zrzeszania się zgodnie z prawem;
20) korzystania z pomocy, ochrony i opieki doraźnej nauczyciela;
21) życzliwego, podmiotowego traktowania w czasie pobytu w szkole;
22) nietykalności osobistej, nieingerowania w sferę jego życia prywatnego
i korespondencję;
23) korzystania z opieki w ramach świetlicy szkolnej;
24) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
25) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
26) wiedzy o obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane
w przypadku ich naruszenia;
27) w sytuacji podejrzenia, oskarżenia lub uznania winnym pogwałcenia prawa karnego do:
a) domniemania niewinności,
b) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości dziecka,
c) zapewnienia mu opiekuna – reprezentanta jego interesów.
2. Uczeń niepełnosprawny fizycznie lub psychicznie ma prawa, o których mowa w ust.1, a ponadto ma prawo do:
1) normalnego funkcjonowania w społeczności szkolnej w warunkach honorujących jego godność i umożliwiających osiągnięcie niezależności;
2) szczególnej troski i rozszerzonej pomocy.

§49. Procedury postępowania w przypadku złamania praw ucznia
 1. W przypadku złamania któregokolwiek z praw ucznia zawartych w statucie szkoły uczeń lub rodzic może zgłosić naruszenie prawa wychowawcy oddziału – niezwłocznie (do 3 dni). Wychowawca oddziału w porozumieniu z pedagogiem szkolnym rozpatruje powyższą sytuację oraz informuje ustnie zainteresowaną stronę o sposobie jej załatwienia.

2. W przypadku naruszenia prawa ucznia przez wychowawcę, uczeń zgłasza sprawę w formie ustnej lub pisemnej do pedagoga szkolnego – do 3 dni. Pedagog odpowiada w formie pisemnej w przeciągu 14 dni.

3. W razie rozpatrzenia spraw, o których mowa w ust.1 i 2, w sposób z którego uczeń lub rodzic nie jest zadowolony, uczeń lub jego rodzic występuje do Rzecznika Praw ucznia o jej ponowne rozpatrzenie w terminie do 3 dni. Rzecznik odpowiada w formie pisemnej w przeciągu 14 dni.

4. W razie rozpatrzenia spraw, o których mowa w ust.1 i 2, w sposób z którego uczeń lub rodzic nie jest zadowolony rzecznik występuje do dyrektora szkoły
o ponowne jej rozpatrzenie – do 3 dni. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia od pedagoga. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne i nie przysługuje na nie skarga.

§50. Obowiązki uczniów
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie,
a zwłaszcza:
1) ubierać się na terenie szkoły zgodnie z zasadami, o których mowa
w §50 ust.1 i 2;
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, nie spóźniać się, właściwie zachowywać się w ich trakcie, pracować na miarę swoich możliwości, wykazywać aktywność i zainteresowanie na miarę swoich możliwości i nie prowadzić korespondencji z uczniami w trakcie zajęć lekcyjnych;
3) zdobywać wiedzę i być przygotowanym do zajęć lekcyjnych;
4) dostarczać w określonym terminie usprawiedliwienia nieobecności zgodnie
z §44 ust.1 pkt. 5 i nadrabiać zaległości programowe wynikające z absencji;
5) kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się podczas przerw oraz w drodze
do i ze szkoły;
6) kulturalnie zachowywać się podczas lekcji, nie utrudniać pracy nauczycielom, koleżankom i kolegom;
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
8) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;
9) wystrzegać się szkodliwych nałogów;
10) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;
11) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, stosować zwroty grzecznościowe, nie używać wulgaryzmów;
12) nie stwarzać sytuacji, w których zostanie naruszona godność osobista innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
13) nie podejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób;
14) przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym negatywnym zjawiskom przez:
a) nieuczestniczenie w nich,
b) natychmiastowe powiadomienie osób dorosłych,
c) słowną uwagę,
15) troszczyć się o własne zdrowie i higienę, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;
16) dbać o honor i tradycje szkoły oraz dobre imię ojczyzny;
17) godnie reprezentować szkołę;
18) wywiązywać się z zadań dyżurnego;
19) brać czynny udział w życiu szkoły;
20) zmieniać obuwie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia roku szkolnego;
21) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
22) nie używać na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń za zgodą nauczyciela i w jego obecności.

§51. Porządek i dyscyplina pracy uczniów
1. Uczniów na terenie szkoły obowiązuje ubiór uczniowski za wyjątkiem dni, w których obowiązuje strój galowy, o którym mowa w ust.2. Strój uczniowski (codzienny i odświętny) powinien być schludny i czysty, bez nadmiernej biżuterii. Ucznia/uczennicę obowiązuje naturalny kolor włosów i paznokci oraz brak widocznego (kolorowego) makijażu:
1) bluzy/koszulki – długość zakrywająca biodra – w kolorach stonowanych bez nadruków wskazujących na przynależność do grup nieformalnych, na sympatię
z klubami sportowymi, zawierających obraźliwe słowa lub gesty, profanujących wartości moralne i religijne;
2) spodnie długie lub krótkie za kolana;
3) spódnice nieodsłaniające brzucha, odpowiedniej długości (co najmniej do kolan);
4) na terenie szkoły obowiązuje bezpieczne obuwie typu sportowego;
5) ze względu na bezpieczeństwo uczniowie zobowiązani są zdejmować biżuterię na zajęciach wychowania fizycznego;
6) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
2. Strój galowy obowiązuje: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica/sukienka lub granatowe/czarne spodnie, chłopcy – biała koszula
i granatowe lub czarne spodnie podczas:
1) uroczystości szkolnych (akademia z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, świąt państwowych);
2) próbnego i zewnętrznego egzaminu w klasie ósmej,
3) międzyszkolnych konkursów wiedzy.
3. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu pod opieką nauczyciela, pełniącego w tym czasie dyżur.
4. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania się w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przed i po lekcjach. W oczekiwaniu na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przebywają na przewiązce
segmentów A i B.
5. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z części zajęć ze względów:
1) zdrowotnych, po powiadomieniu o tym fakcie rodziców, uczeń opuszcza placówkę w towarzystwie rodziców lub wskazanych przez nich osób dorosłych. Rodzice lub wskazane przez nich osoby dorosłe potwierdzają odbiór dziecka wpisem do zeszytu rejestrów pobytu osób trzecich na terenie placówki, który znajduje się na portierni szkolnej;
2) na wcześniejszą pisemną prośbę rodziców, na ich odpowiedzialność.
6. Szkoła zapewnia opiekę uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego:
1) uczeń, który jest całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego może być nieobecny w szkole w czasie, gdy odbywają się te zajęcia, jeśli są to pierwsze lub ostatnie zajęcia w planie zajęć szkolnych ucznia; warunkiem jest wyrażenie na to pisemnej zgody przez rodziców; rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do/ze szkoły;
2) jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w środku zajęć szkolnych, uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego pozostaje pod opieką nauczyciela w-f lub nauczyciela świetlicy – w czasie, gdy odbywają się lekcje w-f; kwestię tę rozstrzyga dyrektor zespołu w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego, biorąc pod uwagę dobro dziecka.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów.
8. Uczniowie poszczególnych klas zobowiązani są do dekorowania swoich pomieszczeń lekcyjnych, a za realizację tego obowiązku odpowiedzialny jest wychowawca oddziału.

Konwencja o Prawach Dziecka – więcej TUTAJ!

Mam Prawo – Broszura – więcej TUTAJ!

Prezentacja o Prawach Dziecka – więcej TUTAJ!

Certyfikaty

Skip to content