Home » Deklaracja dostępności

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« paź    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp13myslowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Małgorzata Matyszczak, e-mail: myslowice.sp13@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 222 36 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek i adres:

UL. KS. KARD. AUGUSTA HLONDA 14, 41-400 MYSŁOWICE

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do szkoły: 9 wejść w tym 6 ewakuacyjnych. Wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Ks. Kard. A. Hlonda 14, czynne w godzinach 6:00 – 21:00 (podwójne drzwi skrzydłowe otwierane ręcznie). Drugie wejście znajduje się od ulicy Nygi, wejście bez barier architektonicznych (drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Szkoła wyposażona jest w schodołaz, który umożliwia przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Toaleta dla interesantów, przystosowana do osób niepełnosprawnych, znajduje się w segmencie B na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Segmenty szkolne są dwupiętrowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 5 m od podjazdu do drzwi wejścia głównego budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Palcówka wykorzystuje następujące aplikacje mobilne:

Certyfikaty

Skip to content